Over Wefis

WEFIS staat voor de West-Vlaamse Filatelistische Studiekring en werd opgericht in september 1972.  Op 1 oktober 2022 werd de titel koninklijke maatschappij verleend aan WEFIS!

De koninklijke maatschappij WEFIS was tot 1 januari 2018 door de provincie West-Vlaanderen erkend als geschiedkundige kring en heeft tot doel het onderzoek van de organisatie en de geschiedenis van het brievenvervoer in het algemeen en in West-Vlaanderen in het bijzonder vanaf het vroegste begin tot op heden en uit dit onderzoek historische, economische en culturele conclusies trekken op zuiver wetenschappelijke basis.

De vereniging kan daarvoor onder meer conferenties, exposities, studievergaderingen organiseren en publicaties uitgeven.

De studievergaderingen van WEFIS vinden plaats op uitnodiging op de zaterdag die het dichtst bij het midden van de maanden september, november, januari, maart en mei valt. Om organisatorische redenen mag van deze data afgeweken worden.

Kernleden kunnen gerekruteerd worden in binnen- en buitenland.

Om kernlid te worden moet men door twee effectieve leden voorgesteld worden, door het bestuur aanvaard worden met een twee derde meerderheid en door de algemene vergadering van kernleden met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden aanvaard worden.

Het aantal kernleden is beperkt tot 25 (vijfentwintig).

Elk lid verbindt er zich toe aan de andere leden alle gevraagde filatelistische inlichtingen die zij voor hun studies nodig hebben te verstrekken, de vergaderingen actief bij te wonen en zijn WEFIS lidmaatschap te vermelden in al zijn filatelistische publicaties.

De resultaten van de WEFIS studievergaderingen worden in de mate van het mogelijke gepubliceerd. Dit gebeurt onder de vorm van een driemaandelijks tijdschrift ‘WEFIS Studies Magazine’, dat aan iedereen, ook niet-kernlid, wordt toegestuurd die in orde is met zijn jaarlijkse bijdrage.

Meerdere van deze kernleden waren, of zijn nog altijd titulair of corresponderend lid van de Koninklijke Belgische Academie voor Filatelie.

Stichtend voorzitter

  • Dr. Hugo Van de Veire +

Voorzitter-publicist

Ondervoorzitter

Secretaris-penningmeester

Redactieraad